سوالی دارید؟ پشتیبانی سایت در تلگرام

دوره حجم

دوره های دارویی سوسپانشن تست ، Testosterone Suspension Cycle

بازدیدها: 932سوسپانشن تست هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!     …

ادامه نوشته »

تستوسترون / آنادرول یا اکسی متانول / ترنبلون دوره حجم

بازدیدها: 424دوره حجم تستوسترون / آنادرول / ترنبلون هشدار : این دوره حجم  یک نمونه   جهت آشنایی مربیان و پزشکان است ،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک …

ادامه نوشته »

دوره حجم دکادورابلین، نادرلون و تستوسترون Testosterone/Deca Cycle Mass

بازدیدها: 3018هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!       دوره …

ادامه نوشته »

دوره حجم تستسترون و اندرول یا اکسی متالون (Testosterone/Anadrol Cycle (Mass

بازدیدها: 1539هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود! تستوسترون / آنادرول اکسی …

ادامه نوشته »

دوره حجم استروییدی دو داروی ناندرلون، دکا دورابلین، متان، دیانابول Steroid Stacks Deca/Dianabol Cycle s Mass

بازدیدها: 1135 دوره  شماره ۱ / دیانابول و دکا دورابلین یا نادرلون # ۱ (حجم)  محصولات: ۱۰ میلی لیتر  نادرلون دکانوات  ۲۰۰ میلی گرم ۱۰۰ قرص ۵ میلی گرم متاندروستونولون، یا دیانابول همه هفته ها: پشتیبانی از کبد: ، لیو ۵۲ یا Essentiale Forte (برچسب توصیه دوز). پشتیبانی کلسترول: تثبیت لیپید (۳ پاپ …

ادامه نوشته »

دوره حجم شماره ۲ اکسی متالون، Oxymetholone Cycle mass

بازدیدها: 154هشدار : این دوره یک نمونه دوره oxymetholone بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   اکسی متالون چرخه …

ادامه نوشته »

دوره حجم اکسی متالون، Oxymetholone Cycle mass

بازدیدها: 3341 هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای اکسی متالون  بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   …

ادامه نوشته »

دوره حجم سوستانون ۲۵۰، Sustanon 250 Cycle Mass)

بازدیدها: 668هشدار : این دوره یک نمونه دوره حرفه‌ای داروی سوستانون بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   دوره …

ادامه نوشته »

دوره حجم شماره ۲ تستسترون (انتانات یا سایپیونات) Testosterone Cycle 2 Mass)

بازدیدها: 361  هشدار : این دوره تستسترون  یک نمونه دوره حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!     …

ادامه نوشته »

دوره حجم تستسترون (انتانات یا سایپیونات) Testosterone Cycle Mass)

بازدیدها: 1534  هشدار : این یک   نمونه دوره  تستسترون (انتانات یا سایپیونات) حرفه‌ای بوده  جهت آشنایی مربیان و پزشکان،  استفاده اشخاص مبتدی و ناآگاه از آن خطرات جدی و مرگ را در پی خواهد داشت!!! زیرا هر دوره با وجود عوارض خطرناک و ماندگار با توجه به ژنتیک فردی تجویز میشود!   …

ادامه نوشته »