نکات آناتومیکی در انجام حرکت جلو بازو هالتر دست برعکس

فاصله دست ها: فاصله  برای گرفتن دست ها هم عرض شانه و یا کمی نزدیک تر می باشد.دست ها باید در راستای ساعد باشند تا فشار غیر ضروری مفصل مچ به حداقل برسد.

نحوه گرفتن دست ها: کف دست رو به پایین باشد و انگشتان به طور کامل دور هالتر را گرفته باشند

دامنه حرکتی: ب مطمئن شوید که به دامنه حرکتی کامل در مچ خود رسیده اید.زمانی که میله هالتر را بالا می آورید مچ دست هم باید کاملاً به عقب و بالا باز شود و با پایین آوردن میله هالتر مچ دست هم باید به طرف پایین خم شود.

مقاومت: به خاطر نیروی جاذبه مقاومت با بالا آوردن میله هالتر افزایش پیدا می کند. برای اطمینان از به حداکثر رسیدن درگیری عضلات ساعد٬تا زمانی که ساعد موازی با سطح زمین نشده است شده است مچ دست را راست نکنید.